Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Wim v Opzeeland: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van Wim v Opzeeland, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wim v Opzeeland en koper.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere

overeenkomst tussen Wim v Opzeeland en een koper waarop Wim v Opzeeland deze voorwaarden

van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wim v

Opzeeland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk

is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van

toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van

Wim v Opzeeland en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken

van de voorwaarden van Wim v Opzeeland.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. Wim v Opzeeland en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Wim v Opzeeland gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig

dagen, tenzij anders aangegeven. Wim v Opzeeland is slechts aan de offertes gebonden indien de

aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van de Wim v Opzeeland zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding

ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk

anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen

aanbod is Wim v Opzeeland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wim v Opzeeland anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wim v Opzeeland niet tot levering van een deel van de in

de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Wim v Opzeeland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende

stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wim v

Opzeeland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wim v Opzeeland aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wim v Opzeeland worden verstrekt. Indien de

voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wim v Opzeeland zijn

verstrekt, heeft Wim v Opzeeland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /

of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in

rekening te brengen.

4. Wim v Opzeeland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wim v Opzeeland

is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze

onjuistheid of onvolledigheid voor Wim v Opzeeland kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wim v

Opzeeland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat

de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Wim v Opzeeland of door Wim v Opzeeland ingeschakelde derden in het kader van de

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen

locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste

faciliteiten.

7. Koper vrijwaart Wim v Opzeeland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af werk producent of magazijn Wim v Opzeeland.

2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van

de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Wim v Opzeeland deze bij hem

aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter

beschikking worden gesteld.

4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, is Wim v Opzeeland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening

en risico van koper.

5. Indien de zaken worden bezorgd is Wim v Opzeeland gerechtigd eventuele bezorgkosten in

rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Indien Wim v Opzeeland gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de

overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Wim v Opzeeland ter beschikking heeft

gesteld.

7. Indien Wim v Opzeeland een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een

opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de

koper Wim v Opzeeland schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Wim v Opzeeland is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is

afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Wim v Opzeeland is gerechtigd

het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wim v

Opzeeland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat

de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als

aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij

uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of

andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn,

zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo

kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en

kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan

de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan

Wim v Opzeeland te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie

weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en

betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks

met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wim v Opzeeland op de wijze zoals door Wim v

Opzeeland aangegeven.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien Wim v Opzeeland met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Wim v

Opzeeland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Wim v Opzeeland mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het

moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben

voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten

verpakkingsmateriaal.

3. De door Wim v Opzeeland gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen,

alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen

tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wim v Opzeeland zal de koper

zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve

consequenties heeft, zal Wim v Opzeeland de koper hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Wim v Opzeeland daarbij aangeven in hoeverre de

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Wim v Opzeeland geen meerkosten in rekening kunnen

brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen

worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Wim v Opzeeland aan

te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd (Euro). Bezwaren tegen de hoogte van de facturen

schorten de betalingsverplichting niet op. Bij nieuwe relaties kan Wim v Opzeeland eisen dat de

factuur van tevoren betaald moet worden (pre-paid).

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de koper van

rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag

zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van

het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de

vorderingen van Wim v Opzeeland op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4. Wim v Opzeeland heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Wim v Opzeeland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Wim v Opzeeland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Wim v Opzeeland heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te

brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Wim v Opzeeland geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,

schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Wim v

Opzeeland totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Wim v Opzeeland gesloten

overeenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch

op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Wim v Opzeeland zo snel als redelijkerwijs

verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Wim v Opzeeland geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder

het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening

worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Wim v Opzeeland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil

uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Wim v

Opzeeland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen

van Wim v Opzeeland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1. Wim v Opzeeland garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en

normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het

gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst

uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Wim v Opzeeland.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 maanden na levering

afhankelijk van het product.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Wim v Opzeeland de zaak binnen

redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,

schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Wim v Opzeeland,

vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de

vervangen zaak aan Wim v Opzeeland te retourneren en de eigendom aan Wim v Opzeeland te

verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wim v

Opzeeland, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de

zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de door Wim v Opzeeland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd

geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt

verstrekt.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 13 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.

Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk

opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Wim v Opzeeland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,

komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening

van koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Wim v Opzeeland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Wim v Opzeeland ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond

bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting

slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra

zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor

onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is Wim v Opzeeland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk

of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van

de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wim v Opzeeland op de koper

onmiddellijk opeisbaar. Indien Wim v Opzeeland de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Wim v Opzeeland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Wim v Opzeeland aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking

heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij

van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle

hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met

de onder 1. genoemde verplichting, heeft Wim v Opzeeland het recht de daaruit voortvloeiende

schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

3. Goederen die geproduceerd zijn volgens specifieke opgave van koper (custom made producten)

kunnen in geen geval geretourneerd worden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door Wim v Opzeeland geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Wim v

Opzeeland jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Indien Wim v Opzeeland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt

tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 750,00 (Zegge: zevenhonderdenvijftig

euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de

assuradeur van Wim v Opzeeland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wim v Opzeeland aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Wim v Opzeeland toegerekend kan

worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene

voorwaarden.

4. Wim v Opzeeland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wim v Opzeeland of zijn

ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,

gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd

en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,

waarop Wim v Opzeeland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wim v Opzeeland niet in

staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wim v Opzeeland worden

daaronder begrepen.

3. Wim v Opzeeland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wim v Opzeeland zijn verbintenis had moeten

nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

5. Voor zoveel Wim v Opzeeland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wim v Opzeeland

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart Wim v Opzeeland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van

de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien koper aan Wim v Opzeeland informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn

van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Wim v Opzeeland

zich de rechten en bevoegdheden voor die Wim v Opzeeland toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van

het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Wim v Opzeeland tot stand gebrachte

ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)

bestanden, blijven eigendom van Wim v Opzeeland, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter

hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Wim v Opzeeland eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,

films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden

gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wim v Opzeeland worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van

de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Wim v Opzeeland behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wim v Opzeeland

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden

mede te verstrekken, en Wim v Opzeeland zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel

door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wim v Opzeeland niet

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot

ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging

daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met

Wim v Opzeeland, medewerkers van Wim v Opzeeland of van ondernemingen waarop Wim v

Opzeeland ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn

(geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of

indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Wim v Opzeeland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen

kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wim v Opzeeland het recht het

geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Wim v Opzeeland en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse

tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy Statement

Wim v Opzeeland respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website

anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Wim v Opzeeland , met inachtneming van

hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, worden het IP-adres en de door u bezochte pagina's vastgelegd.

De gegevens worden anoniem verwerkt en alleen voor statistische doeleinden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Wim v Opzeeland deze informatie vertrouwelijk. We

gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. In

sommige gevallen verstrekken wij deze informatie aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van

de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee

akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites die via links op deze website kunnen

worden bezocht.

Wim v Opzeeland behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.

Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze

wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Wim v Opzeeland

worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een

enkele computer en/of het printen van een enkele hard copy ten behoeve van persoonlijk, niet

bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wim v Opzeeland

Handelsonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de

daarop verstrekte informatie.